SOMA eetika

Lae alla Eetika koodeks!

1. Eetilised põhimõtted
1.1. Preambul

Kuuludes Euroopa kehapsühhoterapeutide katusorganisatsiooni alla, siis kasutame EABP ametialast eetikakoodeksit. Oleme teadlikud, et sõnal “eetika” on erinevates keeltes ja kultuurides mõnevõrra erinev tähendus ja kasutus. Peale arvukaid Euroopa riigi kolleegide vahelisi arutelusid jõudis EABP-i ametialase eetikakoodeksi konsensusliku kinnitamiseni.
Eetika viitab suhtumisele/vaimulaadile (spirit), millele tuginedes kehapsühhoterapeudid käituvad ja juhinduvad oma töös. SOMA liikmed, juhatus ja administratsioon püüavad kehastada assotsiatsiooni eetikanõuete vaimsust kõikides sise- ja välistegevustes.

1.2. Kehapsühhoterapeudi üldine eetiline suhtumine

Kehapsühhoterapeudid mõistavad, et läbi viies teraapiatööd, koolitusi, supervisioone ja konsultatsioone, on nad professionaalselt seotud erineva astmega asümmeetriliste suhetega. Neil on esmane vastutus sisu, konteksti ja piiride asjakohasuse eest. Seega juhib kehapsühhoterapeudi tegevust tema arusaam kõnealuse suhte vajaduste kohta. Nad mõistavad, et nende eesmärgid on mõjutatud nii nende avatud tegevuste kui ka nende enda seisundi poolt.
Nad võtavad endale kohustuse jälgida psühhoteraapia uusi arenguid, et parandada ja ajakohastada oma oskusi ja teadmisi, saada oma kolleegide ja juhendajate nõustamist ja toetust ning vajadusel otsida terapeutilist abi enda probleemide lahendamiseks.
Teenuste pakkumisel püüavad kehapsühhoterapeudid hoida oma elukutse kõrgeimaid standardeid. Nad on teadlikud, et vastutavad oma tegevuse tagajärgede eest ja teevad kõik endast oleneva, et tagada nende teenuste nõuetekohane kasutamine.

2. Eetika Komitee
2.1. Ülesanded

Eetikakomitee ülesandeks on uurida, kuidas SOMA eetilist vaimsust saab edasi kanda ja võimalikult selgesõnaliselt välja tuua, hoides samas tähelepanu inimlikel väärtustel, austusel ja aususel ühingus ja liikmete omavahelises suhtluses.
Eetikakomiteel on seega kolm peamist ülesannet:
• Otsida võimalusi, kuidas SOMA vaimsust muuta selgesõnalisemaks, läbi eetiliste suuniste, mida assotsiatsiooni esindajatel ja liikmetel tuleb järgida, et saada EABP Üldkogu heaks kiit.
• Komitee edendab ja kutsub ellu arutelusid SOMA kehapsühhoterapeudi suhtumiste ja hoiakute osas.
• Komitee määratleb käitumisviisid, mis ei sobi eetiliste suunistega ja viisi, kuidas toimida nende liikmetega, kes on rikkunud eetika nõudeid.

2.2. SOMA Eetikakomitee struktuur

SOMA eetikakomitee valibtakse ja on vastutav SOMA Üldkogu ees. Eetikakomitee valimine toimub samal ajal kui juhatuse valimine. Eetikakomitee suurus on 4, koos ühe asendusliikmega. Et tagada järjepidevus ja kooskõla on eetikakomisjoni liikmete teenistusaeg 2 aastat.

2.2.1. SOMA eetikakomitee lähtub oma tegevuses kinnitatud eetikakoodeksist.

Eetikakomitee esimees on SOMA juhatuse liige (ilma ametikohata). Eetikakomitee teavitab juhatust juhtumitest ja oma tegevustest. Eetikakomitee kaasab juhatust eetiliste kaebuste juhtumite lahendamise töösse, kui need hõlmavad erialaselt selgitamist vajavaid küsimusi, ja alati kui on tegu liikme staatuse peatamise või kaasamise juhtumiga. Eetikakomitee ja juhatus on omavahel nõustavas suhtes ning eetikakomiteed toetatakse õigusnõustamisega, kui see on vajalik.

2.2.2 Eetikakomitee kohtumised

Eetikakomitee kohtub vähemalt 2 korda aastas:
1. Et koguda, analüüsida ja protsessida laekunud informatsiooni eetikajuhtumite kohta.
2. Et ühiselt töötada valdkonna edendamise nimel